คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวลออ  แก้วศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนี  วิลัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์  เข็มเพ็ชร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปรรณนภัส  บัวไข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอาทิตยา จันทร์แก้ว
นักจิตวิทยาโรงเรียน

นางสาวพิชชญา เคธรรมมะ
อัตราจ้าง

ติดต่อเรา