คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวละออ  จรรยา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนิดา  ทองเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายคณธิศ  สุพรเสฐียรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ติดต่อ สพป.สก.1