คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลญา  คชสีห์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางณภัทร  วงศ์สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอรอนงค์ บุญมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศิสิธร พูนเพิ่ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววรีพร สอนจีน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศราวุธ จันทร์แก้ว
อัตราจ้าง

ติดต่อ สพป.สก.1