คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวน้ำฝน  ประทีปเด่น
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวอรวรรณ  ลิ้มธงชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางอร่ามศรี  พราวศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตญา   อักษรดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจิราภา  สันประเทียบ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายบุญเชิด  นรมาตย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณ  ดอกทองหลาง
อัตราจ้าง
นายอาทิตย์  พรหมธิดา
อัตราจ้าง

ติดต่อ สพป.สก.1