คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

นายสมชาติ  ช่วงเปีย
นิติกรชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี


ติดต่อ สพป.สก.1