คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

นางสมพิศ  สุวรรณชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวสิริวรรณ  เอี่ยวศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายไพฑูรย์  วารุกะกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4

นายคมสัน  สุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายชิตพงศ์  พรมงาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางเพชรรัตน์  อมรพลัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวทิพวรรณ  พรมกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุกันยา แก่นทอง
อัตราจ้าง

นางสาวจิราพร  จันทร์แก้ว
อัตราจ้าง
นางสาวพิมลพรรณ ออมสิน
อัตราจ้าง
นางสาวอารียา อินทรเปือย
อัตราจ้าง
นายอภิชัย ประจันเสน
ช่างไฟฟ้า ระดับ 4
นายสมศักดิ์ บัวสาย
ช่างไฟฟ้าระดับ 4
นายสิทธิชัย พรหมธิดา
ช่างไฟฟ้าระดับ 3
นายวรกาล ธัญญากิจ
ช่างไฟฟ้าระดับ 3

ติดต่อ สพป.สก.1