หน้าแรก

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ความโปร่งใส

ความพร้อมรับผิด

ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

เขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1