ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลื่อนการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตและกีฬาเปตอง ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และได้ขอให้ประชาสัมพันธ์การขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจากเดิมจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เลื่อนเป็น วันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ