สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสเชิญชวนเด็กและเยาวชนประกวดวาดภาพ

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเบลารุสร่วมกับ National Centre for Artistic Creativity of Children and Youth มีกำหนดจัดงาน Open International Children’s Drawing Competition “Children on the planet are friends” ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สาธารณรัฐเบลารุส มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ รวมถึงความสามารถพิเศษแก่เด็กและเยาวชนและได้เชิญชวนเด็กและเยาวชนส่งภาพเข้าประกวด ส่งผลงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตาเอกสารดังแนบ