ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567

 ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรม ฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ค้นหา นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์และสะท้อนวิถีชีวิตในสังคมไทย อันนำมาสู่การจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มั่งคง ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้ประชาสัมพันธ์การประกวด ฯ