ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น 60 คน ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2567 (รับสมัครถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสระ ตำบลบ้านสระ อำเภอเซียงม่วน จังหวัดพะเยา รายละเอียดดังแนบ