ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วย ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ ได้กำหนดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2567 (รับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567) ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รายละเอียดดังแนบ