ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว