การดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน ตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดทำแนวทางป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กออกกลางคัน ตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการ พาน้องกลับมาเรียน ต่อไป ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1