ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการบริหารและจัดการการศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการบริหารและจัดการการศึกษา โดยมี นางพรพนา บัวอินทร์ นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1