ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2567 ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1