การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2567 

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคนครูสอนภาษาจีนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์จะรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2567 ที่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขและมาตรการดูแลความปลอดภัยของครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รายละเอียด >>> https://sarabun.sk1edu.go.th/modules/book/upload_files/1695368316x854293553_2.pdf