ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง “Esan Free Flight Championship” ครั้งที่ 1

ด้วย สพม.ขอนแก่น แจ้งว่ามหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ศูนย์สะเติมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โรงเรียนขอนแก่นนครวิทยาลัย “Esan Free Flight Championship” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ