การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 9/2566

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว (ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1) นางนัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (อนุกรรมการและเลขานุการ) นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (ผู้ช่วยเลขานุการ) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 9/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1