การประกวดการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี