การดำเนินการขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการจัดส่งเอกสารขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีการศึกษา เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเอกสารเบื้องต้นก่อนจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพิจารณา แล้วให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบขั้นตอนการขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร เอกสารแนบท้าย