การเข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปี 2562

แจ้งผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ประจำปี 2562

ขอให้ผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ “ตรวจหา Covid – 19 โดย ATK” พร้อมแสดงใบรับรองผลตรวจ (วันที่ 21 กันยายน 2566) จากแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งนี้ ให้ส่งแบบแจ้งความจำนง ผ่านทาง QR code ไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2566

รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ศธ5400/1845 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566

ดาวน์โหลดแบบแจ้งความจำนง ได้ที่นี่