การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ “การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี 2566 จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน เป็นทุนให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ดังนี้

ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2566 และมีผลการเรียนช่วงชั้นที่ 3 เฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร 2.50 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัดและมีความประพฤติดี จังหวัดละ 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท

ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 และมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมตลอดหลักสูตร 3.00 ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัดและมีความประพฤติดี รวมทั้งสิ้น 5 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

สามารถยื่นขอรับทุน ฯ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 Download รายละเอียดและแบบฟอร์ม (คลิก) https://drive.google.com/…/1mYo7dkYTaatIusZVwVv…/view…