การลงพื้นที่เพื่อกํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน  2566 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายฉันทการณ์ กุลพานิช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางเพชรรัตน อมรพลัง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการติดตามลงพื้นที่เพื่อกํากับ ติดตาม การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566