ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (5 หลักสูตร)

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 16 – 12 ตุลาคม 2566 (รับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566) ณ ค่ายลูกเสืออุบลราชธานี (ค่ายหนองไหล) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2. การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัยรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2566 (รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

3. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2566 (รับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566) ณ ค่ายลูกเสือวัดเนินไร่ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2566 (รับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566) ณ ค่ายลูกเสือวัดเนินไร่ ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

5. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 24 – 27 2566 (รับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566) ณ ค่ายลูกเสือวัดเนินไร่ ตำบลแปลงยาง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ