ประชาสัมพันธ์ Virtual Tour 360 องศา ของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ด้วย สพฐ.แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนรู้ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย โดยใช้สื่อเทคโนโลยี Virtual Tour 360 องศา เป็นสื่อการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นศูนย์การศึกษาที่ผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้หลักการและกระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป ผู้สนใจศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย รายละเอียดดังแนบ