ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ดำเนินโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Scout Newgen เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีเวทีแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ความสามารถจากกระบวนการลูกเสือมาใช้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ สื่อ Media โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับยุค 4.0 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย