การผู้ย้ายบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

การผู้ย้ายบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดฯ >> ว 2222 ลว 30-6-66 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ปี 2566

รายละเอียดประกาศตำแหน่างว่าง >> ประกาศตำแหน่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง ประจำปี พ.ศ.2566