การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ตามหนังสือที่อ้างถึง

  1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
  2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
  3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566
  4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว13 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566

                สพฐ. แจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และหลักเกณฑ์การตัดสิน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพฐ. รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ

ดาวน์โหลด >> การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชฯ

ติดต่อ สพป.สก.1