วิทยาลัยเทคโลโลยี สระแก้ว แนะแนวศึกษาต่อ

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคโนโลยี สระแก้ว โดยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูพร้อมด้วยนักศึกษา ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ๖ สาขาวิชา ได้แก่ โลจิสติกส์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างยนต์ การตลาด และช่างไฟฟ้า ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน