ลงพื้นตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.นัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรัถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ลงพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนอนุบาลคลองหาด