สภาพภูมิศาสตร์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  256 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 3,732.442  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ ความรับผิดชอบ  ประกอบด้วย  5  อำเภอ  ได้แก่   อำเภอเมืองสระแก้ว   อำเภอเขาฉกรรจ์   อำเภอวังน้ำเย็น    อำเภอคลองหาดและอำเภอวังสมบูรณ์  คิดเป็นร้อยละ 51.87  ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดสระแก้ว  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ     ติดต่อกับ      อำเภอครบุรี       จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้          ติดต่อกับ     อำเภอสอยดาว   จังหวัดจันทบุรี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อำเภอวัฒนานคร  อำเภออรัญประเทศและอำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  พื้นที่บางส่วนติดราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อำเภอกบินทร์บุรี  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บ้านหนองนกเขาถนนสุวรรณศร  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว