วิสัยทัศน์  (Vision) 

ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

               1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสารของผู้เรียน

ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21

               2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

               3. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               4. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

               5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์    ตัวชี้วัด

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

    เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มีทักษะกระบวนการคิดและสมรรถนะ  การสื่อสารสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย  มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ 

ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ตัวชี้วัด

    1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 (เป้าหมายร้อยละ 50 ขึ้นไป ทั้ง 2 ระดับชั้น)

               2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

(Nation Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (เป้าหมายร้อยละ 50 ขึ้นไป )

                3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ (เป้าหมาย ระดับ 5)

              คำอธิบาย

              ระดับ 1 หมายถึง  สถานศึกษาในสังกัดใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างมีคุณภาพและเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

              ระดับ 2 หมายถึง  มีตามระดับ 1 และมีการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือการใช้สื่อเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยทีมงานผู้มีความชำนาญการแบบเข้าถึงสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหา “ครูทิ้งห้องเรียน”

              ระดับ 3  หมายถึง มีตามระดับ 2 และมีการอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสื่อซอฟแวร์รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปให้สถานศึกษาอย่างทั่วถึง

              ระดับ 4  หมายถึง  มีตามระดับ 3 และมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการ

              ระดับ 5 หมายถึง  มีตามระดับ 4 และมีการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้สถานศึกษาอื่นในสังกัดได้นำไปประยุกต์ใช้

               4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารอังกฤษได้ในระดับดีขึ้นไป

                 4.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารระดับดีขึ้นไป (เป้าหมายร้อยละ 30)

                 4.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผู้เรียนรวมทุกระดับชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับดีขึ้นไป  (เป้าหมายร้อยละ 50)

                5. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (เป้าหมาย ร้อยละ 50)

              6. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน

                คำอธิบาย

                ระดับ 1 หมายถึง กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน “ห้องเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                 ระดับ 2 หมายถึง  มีตามระดับ 1 และกระจายอำนาจให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน “ห้องเรียนคุณภาพ”

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสระแก้ว  เขต 1

                 ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

( PLC : Professional Learning Community ) เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐาน “ห้องเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสระแก้ว 

เขต 1 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

                ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีครูผู้สอนที่สามารถจัดการเรียนการสอน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน “ห้องเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 อย่างน้อย

“ครูมีผลงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพหนึ่งคน : หนึ่งเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

                ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ห้องเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1 อย่างน้อย “มีห้องเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพหนึ่งห้องเรียน

ต่อหนึ่งสถานศึกษา”

                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

      เป้าประสงค์  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

      ตัวชี้วัด

                 1. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า (เป้าหมาย ร้อยละ 60)

                 2. อัตราการออกกลางคันระดับการศึกษาภาคบังคับ (เป้าหมาย ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน)

                 3. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น (เป้าหมาย ระดับ 5)

                 คำอธิบาย

                 ระดับ 1 หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบต่าง ๆของหน่วยงานและสถานศึกษาระดับอื่น

                ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1และสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษา

ระดับอื่น

                ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

และสถานศึกษาในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบต่าง ๆของหน่วยงานและสถานศึกษาระดับอื่น

                ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และมีภาคส่วนอื่นให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดำเนินงาน

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบต่าง ๆ

ของหน่วยงานและสถานศึกษาระดับอื่น

                ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และนักเรียนที่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเสี่ยงออกกลางคัน

ได้รับการดูแลให้เรียนจนสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบ

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

      เป้าประสงค์  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

      ตัวชี้วัด

                1. ระดับความสำเร็จของ ก.ต.ป.น.แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งาน

(งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป)  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษาในสังกัด ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment: ITA) (เป้าหมาย ระดับ 5)

                คำอธิบาย

                ระดับ 1 หมายถึง ก.ต.ป.น. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

                ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1 และก.ต.ป.น. มีส่วนร่วมจัดทำโครงการในการบริหารจัดการศึกษา

ทั้ง 4 งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

                ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และก.ต.ป.น. มีส่วนร่วมดำเนินการโครงการในการบริหาร

จัดการศึกษาทั้ง 4 งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

                ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และก.ต.ป.น. มีส่วนร่วมติดตามประเมินผลโครงการ

ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

                ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และก.ต.ป.น. มีส่วนร่วมแสดงปรับปรุงแก้ไขโครงการ

ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด

              2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการอัตรากำลังครู (เป้าหมาย ระดับ 5)

                  คำอธิบาย

                  ระดับ 1 หมายถึง เกลี่ยอัตราว่างให้สถานศึกษาตามความขาดแคลนและแนวปฏิบัติของราชการ

                  ระดับ 2 หมายถึง มีระดับ 1 และบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งว่างมีเงินอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ส่งผล

กระทบการสอน

                  ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และกำกับดูแลให้สถานศึกษามีครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาหลัก

5 สาระเป็นลำดับแรก

                  ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และกำกับดูแลให้สถานศึกษามีอัตรากำลังครูลดลงเนื่องจาก

ครูเกษียณอายุราชการหรือเหตุผลความจำเป็นอื่น สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้ย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล

                  ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือสสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากรอการบรรจุแต่งตั้งหรือมีความล่าช้า เป็นต้น

               3. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เป้าหมาย ระดับ 5)

                  คำอธิบาย

                  ระดับ 1 หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน

ตั้งแต่ 60 คนลงมารวมทั้งโรงเรียนอื่นที่มีเหตุผลความจำเป็นต้องกำหนดไว้ในแผนควบรวม

                  ระดับ 2 หมายถึง มีตามระดับ 1 และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้ตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับการกำกับ ดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          

                  ระดับ 3 หมายถึง มีตามระดับ 2 และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระหว่าง  61-120 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับบริบท

                   ระดับ 4 หมายถึง มีตามระดับ 3 และโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม

และส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                   ระดับ 5 หมายถึง มีตามระดับ 4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรม

และผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดแลมีการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างโรงเรียนในสังกัดหรือโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่น

กลยุทธ์

                  1. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอัตลักษณ์   ความเป็นไทยให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต        

                  2. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองของผู้เรียนทุกระดับชั้น

                  3. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่าน เขียนและคิดคำนวณของผู้เรียนทุกระดับชั้น

                  4. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทำ    เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงของชีวิต

                 5. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุกของทุกภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา

                 6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

จุดเน้นการดำเนินงาน

                    1. จุดเน้นอ่านเขียนคิดคำนวณต้องได้  (Best Thai & Arithmetic  Literacy)

                    2. จุดเน้นภาษาอังกฤษต้องดี  (Good English Communication )

                    3. จุดเน้น ICT ต้องเหนือชั้น   (Superior in ICT )

โครงการสำคัญ (Flagship Project)

 “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  และ “พัฒนาทักษะอาชีพ”

ค่านิยมองค์กร (Core  Values) 

 “คิดสร้างสรรค์  บริการดี   มีคุณธรรม   ทำงานเป็นทีม”คติพจน์ (Motto)  “เรารักกัน  เหนือชั้น   ทันสมัย”