รวมลิงก์ Google Data Studio ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้วเขต 1

ที่โรงเรียนชื่อ – สกุลลิงก์รายงาน Google Data Studio
1บ้านคลองใหญ่นายอัครพล หงษ์คำมีhttps://datastudio.google.com/reporting/4ad0c868-2286-4941-9ac4-c18034cf8822
2เขาสิงโตนายธนสิทธิ์ แก้วสุขhttps://datastudio.google.com/reporting/a1f1c046-4e3b-480d-bbf5-1f692c4c7876
3บ้านหนองนกกระเรียนนายอิศเรศ ยืนยงhttps://datastudio.google.com/reporting/a49fbc29-5a71-42b2-99c0-6b8380e4d275
4บ้านคลองเจริญนางสาวสุมิตตา เติมกระโทกhttps://datastudio.google.com/reporting/eca64afb-546c-4489-80db-d802f1c3ae63/page/nvB2B?s=o3up2UXbU1E
5บ้านทุ่งพระนางยุพิน หลวงสอนhttps://datastudio.google.com/reporting/abbea027-84d4-4883-8f3d-37a24b854e36
6บ้านท่าเกษมนางสาวศศิประภา ช่วยณรงค์https://datastudio.google.com/reporting/4cdb94e1-8860-4294-aefb-c09f5583d6e4
7บ้านแก่งสะเดานายอนุวัฒน์ แก้วภูบาลhttps://datastudio.google.com/reporting/c2003ab7-9ef9-4643-b35c-4202fb941843
8บ้านไร่สามศรีนายธีรัตม์ แสงปราบภัยhttps://datastudio.google.com/reporting/f3088e54-358f-4e86-a82f-24ba8fd5df16
9บ้านหนองผักหนามนางสาวธัญญารัตน์ จาบทะเลhttps://datastudio.google.com/reporting/42aaf842-898a-4379-a44c-0e9df4474253
10บ้านหนองขี้เห็นนางสาวอำพร สุแสงhttps://datastudio.google.com/s/nnkpMWPXoi0
11บ้านท่ากะบากนายวรัญญู หันจันทร์https://datastudio.google.com/reporting/0cc2ca2c-319f-459d-bb2f-1dd36f699527
12บ้านคลองนางามนายมานพ คำน้อยhttps://datastudio.google.com/reporting/0e1181e4-b6ba-4681-bea6-bde0b65ff7f3
13บ้านหนองหว้านางสมหมาย บุญร่วมhttps://datastudio.google.com/reporting/b0ad7b94-7554-419b-9fc2-236b7dc338c0
14บ้านทัพหลวงนางสาวน้ำผึ้ง ไพรบึงhttps://datastudio.google.com/reporting/b5cfadb1-2c28-4e08-b9be-bdfd462eea26
15บ้านคลองเจริญสุขนายจารุวิทย์ จะกลางhttps://datastudio.google.com/reporting/aaf4ff3f-7b25-4bb3-9bb9-64ea8af0d44b
16บ้านคลองบุหรี่นางสาวมุกรวี พิมเบ้าธรรมhttps://datastudio.google.com/reporting/d622faaf-9d0a-42f6-8ba8-884cb36ef31f
17วัดพวงนิมิตนายอุเทน มาดาhttps://datastudio.google.com/reporting/ab641b5f-6f16-4f31-8108-f1cc21a4d5f5
18บ้านแก้งนางสาวปาริฉัตต์ บรรลือศิลป์https://datastudio.google.com/reporting/3b1c8dd3-32cd-4c7b-a577-eb5b35425b59
19บ้านทุ่งพลวงนายศุภณัฐ เจริญรัตน์https://datastudio.google.com/s/mry5D5WLr0M
20บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์)นางสาวสุธารัตน์ เวียงจันทร์https://datastudio.google.com/reporting/2a8e7f86-905c-48b0-b31b-95c4c09045d7
21บ้านคลองยายอินทร์นางสาวหทัยชนก สุตะไลhttps://datastudio.google.com/reporting/dc39e00f-1223-47eb-8063-a4f11b3cb374
22บ้านหนองข่านายอภิวัฒน์ ปรีวาสนาhttps://datastudio.google.com/reporting/b5b96fb5-8847-4031-86d2-d37fd8a6ecbc
23บ้านสี่แยกนางธิดารัตน์ เรืองขจิตรhttps://datastudio.google.com/reporting/f86aba64-4555-4c5f-b7a7-ef4cbe68e611
24บ้านซับถาวรนางสาวสุมาลี ฉ่ำผลhttps://datastudio.google.com/reporting/220969cd-3097-4107-96b5-371fccbfed5b
25บ้านคลองสิบสามนายอโณทัย เที่ยงธรรมhttps://datastudio.google.com/reporting/21907170-fd6f-4b0e-87be-70cfda6f10b9
26บ้านหนองสมบูรณ์นายพรภูเบศวร์ ฉ่ำแสงhttps://datastudio.google.com/s/gfz4RNBUp3g
27บ้านคลองน้ำเขียวนางฐิติรัตน์ ศรีสุขhttps://datastudio.google.com/reporting/cba75f53-4045-4381-8de2-1200886a2125
28บ้านกิโลสามนางสาวกมลชนก ภูมิทองhttps://datastudio.google.com/reporting/a0a171fd-ce84-4da2-b244-5b1da666849a
29สามัคคีราษฎร์บำรุงนายทรงศักดิ์ สมบูรณ์https://datastudio.google.com/s/neDM_mviIMM
30อนุบาลวัดสระแก้วนางสาวสุธาสินี บูรณะศิริศิลป์http://bit.ly/3us1HKc
31วังศรีทองนางรัตน์ติกาล ทิพย์ประมวลhttps://datastudio.google.com/reporting/c62ec770-9de7-4c43-802f-53901e844a03
32บ้านวังวนนายวิทยา หงษ์สนิทhttps://datastudio.google.com/reporting/62ffe485-df35-4b43-9586-40c9158cea15
33บ้านเขาดิน (คลองหาด)นายสุทธิชัย สุทธิประภาhttps://datastudio.google.com/reporting/570c6357-753d-4013-95d9-09e14bab047d
34อนุบาลคลองหาดนางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค์https://datastudio.google.com/reporting/ed60c9eb-4465-4556-ac7c-d22cd2c49ccf
35บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์)นางสาวบุตรสนี จันผกาhttps://datastudio.google.com/reporting/1dc37df7-befd-44bb-9930-773c8166c712
36สามัคคีประชาสรรค์นางสาวกรปภา ศรัทธารมย์https://datastudio.google.com/reporting/b64d1c7a-2d44-4ba7-af91-5a9b0923f1b2
37บ้านซับมะนาวนางกัลยาณี สิงหัตถะhttps://datastudio.google.com/reporting/99caca44-f9d1-4f91-92ed-361fc536fcc7
38บ้านท่าช้างนางสาวอรสา ซ่อนคมhttps://datastudio.google.com/reporting/51adeef6-6183-41d4-bab2-589376b710db
39บ้านคลองผักขมนายทศพร โนนคำภาhttps://datastudio.google.com/u/0/reporting/3b219b6b-7f9f-4eb1-ada4-c94aca1e1e7b/page/Doa3B
40บ้านโคกมะตูมนางสาวจิราวรรณ พายุยงhttps://datastudio.google.com/reporting/4df298ce-1826-4ad3-a8c9-3bb3ec1149d7
41บ้านวังปืนนางศศิสร บุญสุคนธกุลhttps://datastudio.google.com/reporting/158d0e09-7995-4f68-b09d-6b61d66f5794
42บ้านวังรีนายมนตรี เชื้อแก้วhttps://datastudio.google.com/reporting/f4e0225f-e59d-4603-be6b-1339efae34d9
43บ้านหนองผูกเต่านางสาววาสนา แก้วชนะhttps://datastudio.google.com/reporting/2c636cb6-1e19-47cf-99ec-714f4cf6b631
44บ้านวังใหม่นายประสิทธิ์ ชาญประไพรhttps://datastudio.google.com/reporting/f6acd083-c8fe-4481-ba8d-a8c57608818b
45บ้านท่าระพานายบัญชา ใจเงินhttps://datastudio.google.com/reporting/cab36cea-2f4c-4ff1-b854-8c9e3671e50a
46บ้านหน้าสถานีนางสาวพรทิพย์ วรรณพิรุณhttps://datastudio.google.com/reporting/7f8ed9f7-0d19-4fe0-a387-1456a43ca7aa
47บ้านลุงพลูนายสินธกานต์ สระทองhttps://datastudio.google.com/reporting/7a830127-11d1-4caf-8efb-7a22304ffc1a
48บ้านวังทองนางสาวศศิธร อุดรจรัสhttps://datastudio.google.com/s/lstvsxY2iqw
49อนุบาลเมืองสระแก้วนางสาวอัญรัตน์ พิบูลสมบัติhttps://datastudio.google.com/u/3/reporting/596627e9-294d-4651-bd5e-83d7dcf6fe1d/page/AKq3B
50บ้านไทรทองนายบุญพัฒน์ นิรันต์สุขhttps://datastudio.google.com/reporting/2b4d7582-1242-42df-bb82-947209bbf97f
51บ้านซับน้อยนางสาวปาริชาติ หงษ์ทองhttps://datastudio.google.com/reporting/0dd4e21a-462d-449b-af31-af0829dd68ec
52บ้านด่านชัยพัฒนานางสาวสุกัลญา พรมจันทร์https://datastudio.google.com/reporting/0450f35d-17a0-4402-a394-3f4bddbbc91a
53บ้านคลองหินปูนนางสาวธีรา ชุณสนิทhttps://datastudio.google.com/reporting/67e5029f-de07-4622-a0fe-82e84dc61d21
54บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ)นางสาวกัญญาภัค อังสุพันธุ์โกศลhttps://datastudio.google.com/reporting/9b82f046-fc19-48c6-8374-106da1e162c1
55บ้านหินกองนางสาวศศิธร สังสุทธิhttps://datastudio.google.com/reporting/9eae79ee-00d5-44fd-b34d-ca50c4861504
56บ้านพระเพลิงนายนิวัฒน์ แตงชัยภูมิhttps://datastudio.google.com/reporting/c62c3cd9-9773-4470-a6ac-c5975e1f1a8f
57บ้านนาดีนายณฐพงศ์ สุจริตhttps://datastudio.google.com/reporting/e2f25651-3783-41a2-9509-3a88bacbed27
58บ้านไพรจิตรวิทยานางปัทมา เจริญศรีhttps://datastudio.google.com/reporting/b33b26dd-7009-499b-8a1a-2162fcf9a386
59อนุบาลเขาฉกรรจ์นางสิริรัตน์ พรมสรhttps://datastudio.google.com/s/tcMvWq4Hds8
60บ้านคลองสำอางค์นายนัฐพงษ์ การสุวรรณ์https://datastudio.google.com/reporting/7baca966-a7ab-488e-ab6b-22f5f7123ae5
61บ้านภูเงินนางสาวธรรมรัตน์ คำดำhttps://datastudio.google.com/reporting/e55e7348-fc4f-4632-b5ef-beda408c1f22
62อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179นายศรุฒิ หาโกสีย์https://datastudio.google.com/reporting/4d263341-c889-45b6-94cf-338ef235e482
63ชุมชนบ้านตาหลังในนางพีรียา วงษ์ธานีhttps://datastudio.google.com/reporting/778da56a-ff8f-4ec0-b430-0d5321bab9ae
64บ้านคลองหาดนางสาวชนันทิญา เชอรัมย์https://datastudio.google.com/reporting/ac9734cb-bb0b-4381-a768-fc3bc7ecbb9b
65บ้านโป่งดาวเรืองนางสาวนราทิพย์ ใจเพียรhttps://datastudio.google.com/reporting/ddaa52a0-bcc2-40d4-bb9c-c93692ddef9c
66บ้านธารนพเก้านายมิตรชัย ชัยสารhttps://datastudio.google.com/reporting/d263cad9-1cdc-4fa4-8838-cf9724f8281f
67บ้านห้วยนางโสฬส ธรรมวงษ์https://datastudio.google.com/u/0/reporting/245c5230-adc8-4c16-945c-2c63e0af705e/page/GQA2B
68บ้านใหม่ไทรทองนางสาวนฤมล เพิ่มลาภhttps://datastudio.google.com/reporting/bbeb76b0-7da1-453c-8a56-8ffcc511a994
69บ้านนา(สามัคคีวิทยา)นางสาวชวิศา ใจจิตรhttps://datastudio.google.com/reporting/8846e514-0e65-40de-a98b-0b338a1a8cc6
70บ้านเขาตะกรุบพัฒนาว่าที่ ร.ต.ศวัส สุขศรีกุลกรhttps://datastudio.google.com/reporting/a61dd0da-d080-4dea-b296-e35a2913adcb
71บ้านเนินสะอาดนางสาวณิชา เนตรแสงศรีhttps://datastudio.google.com/reporting/335e078d-372f-46aa-b826-d815912e17f6
72บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)นายอภิชาติ เลผายhttps://datastudio.google.com/reporting/ac2366be-1ace-41f1-abd1-0c90615a43d6
73บ้านวังแดงนางสาวนิภาพร เวโนhttps://datastudio.google.com/reporting/0a20cb9e-9211-4711-85b2-42bccd428c4c/page/SbB2B
74บ้านชุมทองนางสาวเบ็ญจวรรณ โพธิ์ดีhttps://datastudio.google.com/reporting/86605139-bcda-450e-8ec4-fa959d1f2aa6
75บ้านคลองธรรมชาตินางสาวชุลีมาศ นวนแก้วhttps://datastudio.google.com/reporting/37553ce1-22e2-4d60-87ce-49bedf5bc455
76อนุบาลวังสมบูรณ์นางสาวชญาดา อ่อนหวานhttps://datastudio.google.com/u/0/reporting/4f35ff51-f990-4258-bec4-6451085b328d/page/2PN2B?s=swjxk5AZdaA
77บ้านคลองปลาโดนางสาวศิริวรรณ สีพิรามhttps://datastudio.google.com/reporting/9e23a08d-7eac-4d67-8378-f3595f466c73
78บ้านคลองคันฉอนายจีระศักดิ์ รู้บุญhttps://datastudio.google.com/reporting/9102484b-4dc4-4bf8-92de-f1612a7c5e14
79บ้านห้วยนายวุฒินันท์ รักษากุลhttps://datastudio.google.com/u/0/reporting/245c5230-adc8-4c16-945c-2c63e0af705e/page/GQA2B
80สามัคคีสกุลอรุณวิทยานางสาวณัฐญา แก้วพลงามhttps://datastudio.google.com/reporting/6c7c8783-b460-437e-9849-050f47deb9f1
81บ้านซับสิงโตนายอนุพงศ์ โตเจริญhttps://datastudio.google.com/reporting/1_4tgO_2KXgVbQrGtjhOxeLtxXqJMxq_V
82บ้านหนองปรือนางสาววันวลิต เผ่าเผด็จการhttps://datastudio.google.com/reporting/8c1f262e-5395-4fc7-a442-cf0320a46eec
83บ้านเขาข่านายกิตติ รู้กิจนาhttps://datastudio.google.com/reporting/ea7dffb1-9162-416f-8013-5e4e3654da0a
84บ้านท่าตาสีนางกัญญ์กณัฏฐ์ วงค์พิมสอนhttps://datastudio.google.com/reporting/60eb7812-8c6e-404f-9113-bac584f339de
85บ้านห้วยไคร้นางสาวสกุณา อ่อนยิ้มhttps://datastudio.google.com/reporting/540689e2-95e2-4f96-bd30-e138ff25dd1b
86บ้านเขาเลื่อมนางทิพวรรณ์ อัตตโชติโภคินhttps://datastudio.google.com/reporting/ceb1b792-69eb-46c8-9516-938f3e70128b
87มหาธิคุณวิทยานายวีระพงษ์ อุทะลาhttps://datastudio.google.com/reporting/52c2e8ce-1357-408e-bf2d-27988d39be82
88บ้านหนองปักหลักนางสาวสุณิสา วิเศษสิทธิ์https://datastudio.google.com/reporting/f28b1379-7edf-4a47-8339-00c9ed868d68
89บ้านพรหมนิมิตนายวิษณุ ตางามhttps://datastudio.google.com/reporting/65f18119-bf83-4d41-aa14-659499810a55
90บ้านวังยางนางสาวธิดารัตน์ แก้วใสhttps://datastudio.google.com/reporting/4a8d1577-f62b-4a6b-b76f-f562e9fb78cc
91บ้านคลองมะละกอนางอภิญญา บุญเจริญhttps://datastudio.google.com/reporting/3a8e4c5f-22a0-4215-bb03-88e774305d31
92บ้านเนินผาสุกนางสาวพิมทิพย์ มาลีเนตรhttps://datastudio.google.com/reporting/56fe1e17-5fc3-4b8c-920a-67316dfd894d
93วัดใหม่โพธิ์ทองนางสาวธิดารัตน์ ผิวดำhttps://datastudio.google.com/s/sLhxVIZxXUA
94บ้านวังสำลีนางสาวสมฤดี หานาเมืองhttps://datastudio.google.com/reporting/45fb9e32-09c2-4b17-b7f2-83baf25b85c1
95บ้านคลองทรายนายสายัณห์ กลิ่นชาติhttps://datastudio.google.com/reporting/b303e4d8-c638-49e8-aed3-b9816f8b031f
96บ้านป่าระกำนางสาวสุนิตตา ขุนวิชิตhttps://datastudio.google.com/reporting/1c088aef-d7e8-47c6-8d2d-75fe5471e747
97บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น)นายสิทธิกร เผ่าเผด็จการhttps://datastudio.google.com/reporting/635c9c4b-e76a-4d83-9ccd-48ac1e59ddc2
98บ้านทุ่งหินโคนนายอัศนัย จันทร์ประเสริฐhttps://datastudio.google.com/reporting/f1bcdee4-a47e-44a7-8125-2f50074f18c0
99บ้านหนองเตียนนางสาวจุฬารัตน์ โสภาเคนhttps://datastudio.google.com/reporting/68df4bca-5b13-4f32-a226-85f4f8530742
100บ้านคลองหมีนายปรัชญา เบื้องบนhttps://datastudio.google.com/reporting/9249fd0f-4c1f-46f3-845d-3385eeae4166
101บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)นางสาวกฤติญา ดังคนึกhttps://datastudio.google.com/reporting/4ddf3f06-11d6-4508-8229-bbac2cd8cbdb
102บ้านใหม่ถาวรนางชาญานัท รักศิลป์https://datastudio.google.com/reporting/8906241b-35bb-4098-a8d8-da30df970b9f
103บ้านมหาเจริญนางสาวณัชสุคนธ์ พรมมากhttps://datastudio.google.com/reporting/9c2aceb3-2969-4ca3-9566-109a793cc13e
104บ้านคลองไก่เถื่อนนางสาวจิราพร จันทร์นิ่มhttps://datastudio.google.com/reporting/3f95da88-7878-4fee-928d-17675c3a1969
105บ้านเนินสวนอ้อยนายณัฐ นะยะเนตรhttps://datastudio.google.com/reporting/f6d60e43-0ed0-4430-884a-b586b0a6ece4
106บ้านวังบูรพานายวรวิทย์ อมรพลังhttps://datastudio.google.com/reporting/7aae7e43-ba57-4eeb-965b-9a7ba7e80c3e
107บ้านคลองน้ำใสนางรวิพร กมลรัตน์https://datastudio.google.com/reporting/d91e6f9c-3b43-4355-a31c-c51099ed3258
108บ้านเขามะกานางสาวชมภูนุช วรรณโคhttps://datastudio.google.com/reporting/ea17b9dc-cb36-40f7-ae81-22e53edb4fc3
109บ้านท่าผักชีนางสาวณิชชาอร ตังนิธภัทรhttps://datastudio.google.com/reporting/53ac1093-13b7-4d21-b5cf-85817b2f17f8
110บ้านเนินดินแดงนายศิระเศรษฐ์ โสภาศรีhttps://datastudio.google.com/reporting/350f5827-a5fe-48e7-9031-212c9df1911a
111บ้านศาลาลำดวนนายจักรกริช พานิชกุลhttps://datastudio.google.com/reporting/98921b33-c429-4ec3-8bef-100b128ccad8
112บ้านท่าเต้นนายวรานุวัตติ์ วิรุฬพัฒน์https://datastudio.google.com/reporting/b1bf57ec-d1a7-4aaa-912d-ae3f0538e8cc
113ซับเกษมวังชุมทองนายพิสาร โคตรภักดีhttps://datastudio.google.com/reporting/b86ed189-16b6-49de-89d5-dc5f2315b405
114วัดคลองตาสูตรสามัคคีนางสาววาสนา แสงอรุณรุ่งรัตน์https://datastudio.google.com/reporting/b1566c90-ccd6-4459-8933-a3b3196b0a43
115วังไผ่นางสาวยุวลี รัฐธนีย์https://datastudio.google.com/reporting/82e85f21-3dcf-429c-b762-9642a1e3dfb7
116บ้านท่าแยกนายอรรคพล สุปัตติhttps://datastudio.google.com/s/hCELj2jOLeQ
117บ้านวังดารานางสาวอภิรดี มะลิhttps://datastudio.google.com/reporting/2c009f3e-d576-4000-8812-dd70f1346b3b
118บ้านคลองอุดมนายรักชาติ ใสดีhttps://datastudio.google.com/reporting/fcc4a781-9e40-40b4-a4ed-75bd771f0cd4
119บ้านโคกน้อยนายเอกภณ ประสารดีhttps://datastudio.google.com/u/0/reporting/9380c032-7c29-4ee7-8894-8556f8a0b860/page/6PA2B
120บ้านเขาน้อยสามัคคีนายอัษฎางค์ ราชตราชูhttps://datastudio.google.com/reporting/d3a4138a-8804-41e6-80af-48757f1c2326
121วังจระเข้ว่าที่ร้อยเอกวินัย คำภาชาติhttps://datastudio.google.com/reporting/aa72d40d-03dc-4e23-8f0e-4a14a60a7fc3
122บ้านแสงจันทร์นางสาวชมพูนุช ดีลันhttps://datastudio.google.com/reporting/a492b659-228a-44b9-bdae-a6f81e9344d4
123บ้านแก่งสีเสียดณัฐสิทธ์ พิชญชานันท์https://datastudio.google.com/reporting/c64d0513-9f1c-4626-84da-4e9b3d7fe4de
ติดต่อเรา