กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวกาญจนา  ขุนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ : 0-3742-5468  ต่อ 32
อีเมล์ : [email protected]
นายจีระวัฒน์  ปัสสากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ :0-3742-5468  ต่อ 32
อีเมล์ : [email protected]