คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวกาญจนา  ขุนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายจีระวัฒน์  ปัสสากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


ติดต่อ สพป.สก.1