ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

นางนัยนา ตันเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466 มือถือ :085-4926369
อีเมล์ : [email protected]

นางพรพนา บัวอินทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466 มือถือ : 09-825-15248
อีเมล์ : [email protected]

ว่าที่ ร.ต. สุขสันต์ จวงพลงาม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466 มือถือ : 088-595-7675
อีเมล์ : [email protected]

นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466 มือถือ : 083-372-8887
อีเมล์ : [email protected]


ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวละออ  จรรยา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-3742-5423 มือถือ : 08-9889-7316
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวกุลญา  คชสีห์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :0-3742-5467 มือถือ : 08-8404-2936
อีเมล์ : [email protected]

นายฉันทการณ์  กุลพานิช

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0-3742-5468 มือถือ : 08-0301-9166
อีเมล์ :[email protected]

นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ :0-3742-5465 มือถือ : 08-9245-1781
อีเมล์ : [email protected]

นางนิธิวดี  ป่าหวาย

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ

โทรศัพท์ :0-3742-5466
อีเมล์ :[email protected]

นางสมพิศ  สุวรรณชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ :0-3742-5468 มือถือ : 08-1949-3409
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวลออ แก้วศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3751-5262
มือถือ : 08-6985-4594
อีเมล์ : [email protected]

นายจีระวัฒน์ ปัสสากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-3742-5468  ต่อ 32
มือถือ : 08-8924- 1535
อีเมล์ : [email protected]

นายสมชาติ  ช่วงเปีย

นิติกรชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0-3742-5467 มือถือ : 08-6572-3089
อีเมล์ : [email protected]

นางสาวแววตา  ทองเกลี้ยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0-3742-5468 มือถือ : 08-1793-5176
อีเมล์ : [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1