โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

16 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนบ้านท่าเกษม

1 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนบ้านท่าระพา

16 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ รับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2563
โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ รับการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

1 เมษายน 2564

โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

23 มีนาคม 2564

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2654

ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อายุตามเกณฑ์ในก […]

โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

2 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

1 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

24 กุมภาพันธ์ 2564
1 2 11
ติดต่อเรา