อำเภอเมืองสระแก้ว

เข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี

โรงเรียนบ้านท่าแยก จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เครือข่ายหนองบอนร่วมกับกลุ่มเครือข่ายปางสีดา วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านท่ากระบาก

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางด้านกีฬาและการกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

1 2 3