หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การขอเครื่องราชอิสริยสภรณ์

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

การสรรหาคนดีคนเก่งตามภารกิจของหน่วยงาน

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ( ว10)


ติดต่อเรา