กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวกุลญา  คชสีห์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : kulaya.k@sk1edu.go.th

นางณภัทร  วงศ์สวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3742-5467

อีเมล์ : napart.w@sk1edu.go.th

นางอรอนงค์ บุญมี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : onanong@sk1edu.go.th

นางสาวศิสิธร พูนเพิ่ม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : sasitorn.po@sk1edu.go.th

นางสาววรีพร สอนจีน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : wareeporn.s@sk1edu.go.th

นางสาวจุฑามาศ บัวป้อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ : juthamat.b@sk1edu.go.th

นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทรศัพท์ :0-3742-5467

อีเมล์ :phimchaya.hi@sk1edu.go.th

นางสาวศิวาพร นิสังกาศ

อัตราจ้าง

โทรศัพท์ : 0-3742-5467

อีเมล์ : siwaporn.kh@sk1edu.go.th