แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วิสัยทัศน์  (Vision)

ผู้เรียนคิดเป็น  สื่อสารได้  คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการสื่อสาร

ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

 2. เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ

ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมองค์กร  (Core  Value) 

คิดสร้างสรรค์  ทำงานเป็นทีม   บริการดี  มีคุณธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  มีทักษะกระบวนการคิดและสมรรถนะการสื่อสารสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย  มีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  เพิ่มขึ้น

 2. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนและเสริมสร้างกระบวนการคิดของผู้เรียน

 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ

 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ในระดับดีขึ้นไป

อย่างน้อยร้อยละ  50

 1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดหลักสูตรบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

เป้าประสงค์  ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ

ตัวชี้วัด

 1. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายอาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า

 1. อัตราส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีวศึกษา

 2. อัตราการออกกลางคันระดับการศึกษาภาคบังคับ

 3. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์  จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

 1. ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการเพื่อการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

 2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการอัตรากำลังครูให้ครบชั้น

 3. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ให้ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต

 1. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

 2. แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3. ส่งเสริมการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

 4. ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

จุดเน้นการดำเนินงาน

 1. จุดเน้นด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative  Thinking  Skills)

 2. จุดเน้นด้านทักษะการอ่าน (Reading  Skills)

 3. จุดเน้นด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communication  Skills)

 4. จุดเน้นด้านจิตสำนึกรักษาความสะอาด (Blooming  Clean  up the conscious  mind)

 5. จุดเน้นด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน (ICT for administration and schooling)