ผู้บริหารการศึกษา สพป.สก.1

นายเรือง จันทพันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์ : 0-3742-5466
อีเมล์ : rueng@sk1edu.go.th