โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางด้านกีฬาและการกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

1 2 3