เกณฑ์การประกวดนวัตกรรมผู้บริหารและครู ASEAN ในศตวรรษที่ 21

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1  ที่ ศธ 04153 / 2173  ลงวันที่  20 มิถุนายน 2557

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมผู้บริหารและครู ได้ตามเอกสารแนบ

หรือ Remote drive กลุ่มนิเทศฯ

asean

asean debate

ติดต่อเรา