แนวทางดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1.การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน
ประถมศึกษา จำนวน 60 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท
2.โรงเรียนที่ทดลองใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 โรงเรียน
โรงเรียนละ10,000 บาท
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 2 ภาษา (EBE)
ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด (ดังเอกสารแนบ)
และรายงานผลให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ทราบภายใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ทั้งนี้  ให้ดูรายละเอียดแนวทางดำเนินงาน   

ได้จาก Remote Drive กลุ่มนิเทศฯ  สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา