ด่วนที่สุด เรื่อง โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการจัดชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 57)

แจ้งโรงเรียนต่อไปนี่ ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลการจัดชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 57)

1. โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า

2. โรงเรียนบ้านหนองข่า

3. โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

4. โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก

5. โรงเรียนวัดพวงนิมิต

6. โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

7. โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

8. โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

ให้ดำเนินการส่งข้อมูลโดยเร็ว เนื่องจากจะรายงานข้อมูลส่ง สพฐ.แล้ว

แบบกรอกข้อมูล

 

ติดต่อเรา