แจ้งโรงเรียนรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ให้เร่งรัดและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  20  ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา  14.00 น.  เนื่องจากการรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ตัวชี้วัดที่ 50 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  (รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายการช่วง  6  เดือนหลัง (1 เม.ย.-30 ก.ย.59)  2)  หากโรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้

ติดต่อเรา