สพฐ.ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการ “การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ (ครั้งที่ ๒)” ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๒ – ๖๒๒ ๒๙๙๙ ต่อ ๑๕๖๙,๑๕๑๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา