ขอเชิญร่วมการอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมการอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๘๖ – ๘๐๓ ๐๔๔๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา