การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา